Home Điểm nhấn Hình ảnh: Lễ Cúng Dường Trai Tăng (Ngày Về Nguồn lần thứ 5)

Hình ảnh: Lễ Cúng Dường Trai Tăng (Ngày Về Nguồn lần thứ 5)

0
0

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NHÂN NGÀY VỀ NGUỒN

 

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

Kính bạch hiện tiền chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng-Ni,

Kinh Phật nói “Tăng đáo, Phật lai” (tăng đến cũng giống như Phật thị hiện). Sở dĩ địa vị Tăng-già được tôn quý như thế là vì Tăng Ni được chính đức Phật xem như là những trưởng tử hay sứ giả của Ngài, thay Ngài để tuyên dương Chánh Pháp. Ngay từ thời đức Phật còn tại thế cho đến ngày nay và mãi mãi về sau, khi nào Phật Pháp còn tồn tại thì địa vị của Tăng-già vẫn cao quý như thế; bởi vì, trên thì gánh vác trọng nhiệm của Như Lai để hoằng dương Phật Pháp, dưới thì dấn mình vào cõi uế trược mà thệ nguyện cứu độ chúng sanh. Cho nên, nơi đâu Tăng-già vân tập, nơi đấy là cả một biển lớn của đức hạnh.

Biển lớn đức hạnh ấy, do nhân duyên thù thắng của đạo tình Phật môn, đã được thị hiện an trú nơi đạo tràng Chùa Thiện Minh này trong những ngày qua, khiến cho y báo nơi đây được thanh lương hơn, ngời sáng hơn, và tự thân tâm của chúng con, (tăng chúng và phật tử địa phương), mỗi người đều tự cảm nhận nguồn an lạc vi diệu tỏa sáng từ thể tánh thanh tịnh Tăng-già.

Từ cảm nhận ấy mà nói, sự vân tập hòa hợp của chư tôn đức Tăng Ni ở tại trú xứ nào thì trú xứ ấy trở thành cội nguồn của đức hạnh, của vô ngại tự tại, và của sự tựu thành viên mãn các phương tiện pháp môn. Như vậy, đạo tràng Chùa Thiện Minh được chọn lựa tổ chức Ngày Về Nguồn lần thứ V của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại là một phước duyên hy hữu để khơi nguồn cho muôn sông về biển lớn. Thật là phước duyên được cung đón chư tôn thiền đức từ những tỉnh bang, quốc gia và châu lục xa xôi về đây; thật là phước duyên được niềm tin cậy thương yêu của tăng-đoàn, ủy thác khai mở đạo tràng Ngày Về Nguồn cho tứ chúng được ân triêm lợi lạc.

Với niềm hoan hỷ vô biên và lòng tri ân vô hạn đối với đại thể Tăng-đoàn, chúng con xin thành kính khể thủ tác pháp cúng dường. Nguyện hồi hướng công đức cúng dường này cho sự trường tồn xương minh của Chánh Pháp; và nguyện chư tôn thiền đức, tùy theo trú xứ hành đạo của mình, luôn được an lạc, tỏa bóng thanh lương để luôn là chỗ nương tựa vững chắc cho môn đồ tín chúng khắp nơi. Kính nguyện từ bi doãn nạp.

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

Hình ảnh: Lễ Cúng Dường Trai Tăng (Ngày Về Nguồn lần thứ 5)

Kính mời quý vị Phật Tử  cùng xem.

 

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Hình Ảnh